Artboard 1
9 principer för kuraterat innehåll – Göteborgs konstmuseum

Under projektet Digitala relationer har vi utforskat kuratering i digitala medier ur olika perspektiv; genom forskningsöversikter, intervjuer, enkäter och workshops. Här presenterar vi en översikt och sammanfattning av de erfarenheterna i nio principer för kuraterat innehåll.

Digitalitet är en självklar del av vardagen, vilket gör att det ofta inte är meningsfullt att skilja mellan fysiska och digitala upplevelser. Med våra mobiltelefoner och sociala medier är omvärlden i allt högre grad alltid digitalt närvarande för oss. Vår tillvaro är digilog (digital+analog).

Digitaliteten möjliggör och kräver förändrade arbetssätt, och samspelar med den större museiomställning som inneburit att fokus förskjutits från bevarande och sakkunskap till samhällsrelevans och publika upplevelser.

Det digitala museet är inte en ersättning för det fysiska, utan kan i stället komplettera och vidga museernas relevans. Digital kommunikation utmärks av att den är mer beroende av en delad närvaro i tid, snarare än av en fysisk plats. Fler medarbetare och roller kan därmed interagera med den digitala publiken. Målgruppen bestäms också snarare av språk, innehåll och tilltal än av fysisk hemhörighet. Det digitala museet finns i vår hand, medan det fysiska museet innesluter besökarna. Digital kuratering liknar på så sätt böcker, film och TV mer än fysiska utställningar.

Här presenteras ett antal principer för effektiv digital kuratering. Principerna är ingen enkel checklista. Snarare är principerna var för sig ganska självklara. De är dessutom delvis överlappande och ömsesidigt förklarande. De handlar inte om att det behövs teknik eller resurser, utan om vad som kan göras inom ramarna för varje verksamhets egna förutsättningar som ett slags digital basstruktur. Varje princip åtföljs av ett exempel som är tänkt att inspirera till praktisk tillämpning.

Principerna är framtagna av Göteborgs museer och konsthall inom projektet Att skapa relationer genom det digitala museet: principer för kuraterat innehåll, RAÄ F2021-0046. Läs mer om projektet här. 

9 principer för kuraterat innehåll i digitala medier

PRINCIP: Ha publiken i fokus

För att vår digitala förmedling ska vara relationsskapande krävs att vi målgruppsanpassar verksamhetens innehåll. I digitala medier möter vi publiken på olika plattformar och i en mängd olika format som vart och ett har särskilda förutsättningar som vi måste förstå och förhålla oss till för att skapa engagemang och bygga relationer. Det gäller att förstå målgruppernas behov, viljor, känslor, identitet, språk och berättelser – och prioritera det innehåll och de kanaler som är relevanta för dem.

Exempel på tillämpning

Ta fram en tydlig strategi för att möta publiken på olika plattformar utifrån deras olika förutsättningar. Ha hög tillgänglighet. Det ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Skapa innehåll med tydlig adress, som är inbjudande och engagerande.

PRINCIP: Skapa värde

För att skapa relationer till publiken ska vi förmedla värdefullt innehåll som uppfyller museets samhällsuppdrag. Vi är socialt relevanta när vi engagerar människor och svarar mot deras behov och önskningar – och erbjuder fördjupande perspektiv, kunskaper, samtal och möten som skapar tillit och sammanhang. Vårt mål är alltid att utifrån vårt ämnesområde och specifika uppdrag bidra till ett gott samhälle. Det kräver tydligt formulerade uppdrag och mål som styr verksamheten.

Exempel på tillämpning

Förstå målgruppernas behov och drivkrafter och hur dessa relaterar till vårt uppdrag, mål och varumärke. Det ger förutsättningar för att skapa engagerande innehåll som främjar publikens delaktighet i samhället.

PRINCIP: Hitta rätt tonalitet

En personlig tonalitet i ögonhöjd med besökaren skapar bättre förutsättningar för engagemang och relationer med museernas verksamheter. Tonaliteten kan sägas vara ett varumärkes personlighet och är viktigt för hur vi uppfattas i framför allt text, men även i bild och grafisk form. Tonaliteten bör utgå från museets kärnvärden, även om det finns möjlighet att ta ut svängarna i vissa sammanhang. Ingen pratar på samma sätt i alla olika relationer.

Exempel på tillämpning

Sänka trösklarna med ett mer personligt tilltal i stället för en anonym institutionsröst. Undvik att prata om den egna verksamheten i tredje person. Anpassa tilltalet efter olika målgrupper, medier och sammanhang. Följ Språkrådets skrivregler för myndigheter.

PRINCIP: Främja interaktivitet

Vi behöver öka möjligheterna till interaktiva och medskapande moment på våra digitala plattformar, och bjuda in de som museet borde kunna vara till glädje och nytta för till att bli delaktiga medskapare av innehållet. Att publiken själva på olika sätt kan vara delaktiga och medskapande är närmast en förutsättning för relationsbyggande förmedling.

Exempel på tillämpning

Bjuda in till medskapande innehåll från publiken. Erbjud digitala möjligheter där publiken själv kan vara aktivt utforskande. Ge fler (exempelvis) konstnärer och externa parter möjlighet att bidra med redaktionellt innehåll till museets plattformar.

PRINCIP: Tänk transmedialt

Alla plattformar och kanaler har sina specifika förutsättningar och styrkor, som olika grenar i ett digitalt, transmedialt system. Vi gör strategiska val av kanaler utifrån deras användningsområden, men också utifrån hur de samspelar med våra fysiska miljöer för att skapa en sammanhängande transmedial besöksupplevelse.

Vi behöver bli bättre på att skapa sammanhängande berättelser för olika medier som tillsammans blir till värdefull information och upplevelser för besökaren – on site och online. Hindren för att tänka transmedialt är oftare organisatoriska än tekniska.

Exempel på tillämpning

Utveckla en kanalstrategi som kan vägleda val av kanaler efter användningsområden och målgrupper. Låt inte det digitala bli en separat del av verksamheten, utan se till museets hela transmediala möjligheter (verk, föremål, utställningar, texter, kataloger, audio-guider, digitala plattformar, med mera).

PRINCIP: Kuratera

Fördjupningar och tematiska sektioner på webbplatsen erbjuder en ökad tillgänglighet och ett rikare innehåll för publiken. Kuraterade tematiska fördjupningar kan exempelvis väcka nyfikenhet och skapa intresse för museets samling, enskilda verk och föremål, eller hela verksamheten.

Det är ofta effektivt att skapa serier av fördjupningar utifrån ett tydligt och lättförståeligt tema som kan distribueras i olika kanaler. Att fördjupa och utforska ett koncept bygger också innehåll som kan bli till utställningar, programverksamhet eller liknande.

Exempel på tillämpning

Använd en dynamisk mediemix med text, bild, film, ljud, illustrationer eller liknande. Nyttja mediespecifika styrkor genom att ta tillvara det digitalas möjligheter till responsnärvaro, narrativitet, korsklippning, interaktivt engagemang, högupplöst närhet och hyperlänkade kontextualiseringar av konst och kulturarv.

PRINCIP: Dramatisera

Oavsett medium och format har berättelser en unik förmåga att fånga och intressera mottagaren som passar sällsynt bra för museer och kulturinstitutioner. Dramaturgi är ett redskap för att skapa målgruppsanpassade berättelser med ett budskap. Upplevelsen av verk och föremål förstärks av en väl dramatiserad berättelse som skapar både sammanhang och engagemang, och som bjuder på kunskap och utvecklar emotionella band till publiken.

Exempel på tillämpning

Berätta med engagemang och passion till levande och konkreta mottagare – oavsett format. Använd både rationella och emotionella argument. Bjud på spännande, inspirerande och överraskande innehåll som människor vill prata om och dela vidare.

PRINCIP: Experimentera och utvärdera

Vi ska experimentera mer med olika sätt att förmedla vår verksamhet, och inte vara rädda för att göra fel. Vi måste vara öppna och våga prova nya format för olika slags innehåll.

För att förbättra den digitala närvaron är det viktigt att samla och analysera data för att kunna utveckla vår verksamhet. Vi ska arbeta utifrån uppdrag och mål och löpande utvärdera vårt arbete. Vi ska hela tiden fråga oss om det vi gör når fram till våra valda målgrupper, och försöka hitta bättre sätt att skapa engagemang och digitala relationer.

Exempel på tillämpning

Sätt relevanta effektmål och analysera resultat för att hitta bra utvecklingsvägar framåt. Experimentera mer för att få bättre analysunderlag. Utveckla förmågan att kvalitativt utvärdera publikens interaktioner med olika specifika delar av det digitala utbudet.

PRINCIP: Använd egna plattformar

Vi bör prioritera att skapa innehåll till våra egna plattformar. På webbplatsen, i samlingsdatabaser och nyhetsbrev kan vi utveckla redaktionellt och kumulativt innehåll. Innehåll på sociala medier har kort brinntid. De använder vi främst för att skapa engagemang för olika typer av innehåll, samt för dialog och nätverkande.

Vi tillgängliggör också våra samlingar genom öppna, kollaborativa plattformar. Vårt uppdrag är att göra konst- och kulturarvsupplevelser till en tillgänglig och relevant resurs för hela samhället.

Exempel på tillämpning

Utveckla mot en mer redaktionell webb. Använd nyhetsbrev för redaktionellt och relationellt innehåll. Fokusera på öppna, länkade data samt starkare visuell upplevelse av samlingsdatabaser. Välj i mesta möjliga mån öppna kollaborativa plattformar: tillgängliggör till exempel bilder på Wikimedia.

Klas Grinell, utvecklingsledare, Göteborgs museer och konsthall, Johan Lindblom, digital kommunikatör, Göteborgs museer och konsthall.

Toppbild: Fürstenbergska galleriet med verket The Child av Fredrik Raddum i förgrunden. Observera att det har skett en omhägning i galleriet och verket inte visas för närvarande. Foto Hendrik Zeitler.