Artboard 1
Mer om samlingen – Göteborgs konstmuseum

En samling är aldrig statisk. Den förändras inte bara av nyförvärv. Genom presentationer av samlingen i museets salar, utställningar, pedagogik och forskning tillgängliggörs samlingen på olika sätt för besökarna.

Den rika och internationellt uppmärksammade samlingen utgör grunden för museets förmedlande arbete i olika former som utställningar, pedagogik och forskning. Men museet vill också presentera bilder utanför den traditionella konsten, som barnboksillustrationer och tecknade serier.

Urvalet som visas i den publika samlingen är en berättelse där konstverk möts och förmedlas till publiken. I fortlöpande omhängningar lyfts verk som kan vidga den konsthistoriska berättelsen fram. Exempelvis har museet arbetat aktivt med att synliggöra tidigare undanskymda kvinnliga konstnärskap.

 

Enastående samling tack vare generösa donationer

Grosshandlaren Bengt Erland Dahlgren testamenterade 1876, förutom ett antal konstverk, även fondmedel om 250 000 kronor som sedan dess utgör basen för konstmuseets inköpsmedel.

Tillsammans med hustrun Göthilda Fürstenberg byggde grosshandlaren Pontus Fürstenberg upp en enastående samling av främst nordisk konst från 1800-talets sista decennier. Fürstenberg samlade den nya radikala konsten och visade upp den i sitt galleri i Brunnsparken. Paret testamenterade samlingen till staden och den överfördes till Göteborgs Museum 1902 för att 1925 installeras i det nya konstmuseet. Den eminenta samlingen ger, tillsammans med delar av de skulpturala inslagen i Per Hasselbergs takgrupper från det ursprungliga galleriet, en unik inblick i en framsynt samlares smak och konstsyn vid sekelskiftet 1900.

Från 1918 och framåt donerade skeppsredaren Werner Lundqvist bland annat svensk 1700-talskonst, franska impressionister och ett stort antal verk av Ivar Arosenius. 1921 inledde direktör Gustaf Werner sin storartade donatorsgärning med Rembrandts Riddaren med falken. Därefter följde ett stort antal målningar av flamländska och holländska 1600-talsmästare.

 

Skiftande inriktning

Genom sin historia har Göteborgs konstmuseums förvärv haft en skiftande inriktning. Bestående är fokuset på det nordiska som förblivit museets starkaste område. Inledningsvis förvärvades främst samtida konst. Först under 1910-talet gjordes en satsning för att skapa en samling äldre måleri som en historisk bakgrund till det moderna. Starkt drivande i denna utvidgning av samlingens inriktning var dåvarande intendenten Axel L Romdahl. Med hjälp av donationer från konstsamlare som Werner Lundqvist och Gustaf Werner, förvärvades verk av bland andra Rembrandt och Rubens, liksom svensk barock och rokoko. Donationerna inbegrep även den franska samlingen med ett flertal verk av hög internationell klass.

Under 1950- och 1960-talet vidgades inriktningen från nordisk nutidskonst till internationell. Inte minst fick museet under denna tid en framstående samling spansk modernism samt europeisk och amerikansk popkonst. Senare återtogs den nordiska profilen men betoningen på Göteborg och västkusten har även den periodvis varit stark.

Göteborgs konstmuseums samlingar omfattar närmare 70 000 verk i olika medier. Under årens lopp har samlingen successivt utökats genom inköp från fondmedel samt direkta donationer, både av samlingar och enskilda verk. Föreningen Konstmuseets Vänner i Göteborg har sedan den bildades 1942 varje år bidragit med medel för inköp. I museet finns även en samling av barnboksillustrationer som donerats av Barnboksbildens Vänner, museets andra vänförening.

 

Samlingen i siffror

Göteborgs konstmuseums samling omfattar idag omkring 4 300 målningar, skulpturer, installationer och videoverk, 61 000 akvareller, teckningar och grafiska blad, 900 fotografier samt 2 300 barnboksillustrationer.

För närvarande visas knappt 600 verk ur samlingen på museet. Ytterligare 700 av museets konstverk finns deponerade runt om i Göteborg i främst kommunala lokaler. Resterande delar av samlingen förvaras i magasin.

Samlingen av konst på papper, bestående av framförallt akvareller, teckningar och grafik, är en av landets största. Här återfinns verk av svenska och utländska konstnärer från 1400-talet till idag. Tecknings- och grafiksamlingen håller internationell klass både vad gäller omfång och kvalitet. Här ingår dessutom den stora samlingen med barnboksillustrationer.

Vill du veta mer om vad som finns i samlingen, så finner du fördjupande presentationer i boken Samlingen. Göteborgs konstmuseum   (2014).

Måleri 3 300
Skulptur 900
Teckning 11 000
Grafiksamlingen 50 000
Fotografi 900 verk
Barnboksillustrationer 2 300
Videoverk 30

600 verk visas på museet
700 verk på deposition

Toppbild: Stillebenvägg, våning 5. Foto: Carl Ander

Göteborgs konstmuseum policy för samlande och nyförvärv
downloadpdf
GKM_policy_för_förvärv_och_accession_2023