Artboard 1
Meira Ahmemulić – Göteborgs konstmuseum

Ett språk måste vinna
Betraktaren får se huvudentrén till en högstadieskola i Göteborg och elever som är på väg in. Visad både utifrån och inifrån skolbyggnaden, utgör entrén en gräns som dagligen passeras. Majoriteten av eleverna på denna skola väljer att prata engelska med varandra för att undvika att bli bedömda utifrån brister i svenska och de fördomar som följer med detta. Högstadieskolan är densamma som konstnären gick på som ung. I filmen vävs den allmänna berättelsen om det svenska skolsystemet och segregationen samman med den personliga berättelsen om konstnärens bakgrund. I ett stillsamt tempo skildras vikten av ett språk i skapandet av identitet och därigenom problematiseras vad det innebär att vara svensk.

MEIRA AHMEMULIĆ
f. 1974
Ett språk måste vinna
2016
13:18 min
GKM 2018-38

 

One Language Must Win
The viewer sees the entrance to a junior high school in Gothenburg and students on their way in. Shown both from the outside and from within, the entrance constitutes a border that is crossed daily. Most of the students at this school choose to speak English with each other to avoid being judged for their lack of Swedish skills and the prejudices associated with this. The school is the same one the artist herself attended in her youth. Her film intertwines a broader narrative about the Swedish school system and segregation with her personal history and background. At a tranquil pace, it describes the importance of language in creating identity, thereby problematizing what it means to be Swedish.

MEIRA AHMEMULIĆ
b. 1974
One Language Needs to Win
2016
13:18 min
GKM 2018-38