Artboard 1
Lina Selander – Göteborgs konstmuseum

Ceremonin
En färd mot en neonlysande storstad, som övergår i en åkning genom ett svenskt bostadsområde. Ceremonin bjuder betraktaren på en resa, där begrepp som tid och rum är flyktiga. Platser som Tutanchamons grav, Stockholm, Berlin framträder som korta fragment, för att lika fort försvinna bort. Inte så olikt mångas vardag, där vi dagligen översköljs av en mängd olika bilder – en upplevelse där dåtid, nutid och framtid blandas med varandra. Genom ett collage av bland annat fotografi, dokumentära filmklipp och teckning, framställs de olika informationskällorna som lika mycket värda. Samtidigt riskerar allting att förbli fragment. Verket inbjuder till reflektion kring vilken kunskap och vilka minnen som vi väljer att behålla.

LINA SELANDER
f. 1973
Ceremonin
2016
16:18 min
Gåva av Familjen Hielte 2018
GKM 2018-1

 

The Ceremony
A journey towards a neon-lit metropolis, which continues in a dolly shot through a Swedish residential area. The Ceremony offers the viewer a journey that blurs the concepts of time and space. Places like Tutanchamon’s grave, Stockholm, and Berlin appear in brief fragments, disappearing just as quickly again. It is not dissimilar to everyday life for many of us, in which we are bombarded with many different images – an experience in which the past, the present and the future are intermixed. In the form of a collage that includes photographs, documentary film clips and drawings, the various sources of information are given equal value. At the same time, there is a risk that everything remains fragmented. The work invites us to reflect over which knowledge and which memories we choose to retain.

LINA SELANDER
b. 1973
The Ceremony
2016
16:18 min
Gift of the Hielte Family 2018
GKM 2018-1