Artboard 1
Jörgen Svensson, Tavlor på ett konstsekretariat – Göteborgs konstmuseum

TAVLOR PÅ ETT KONSTSEKRETARIAT

Ett radioverk för Sveriges radio, P1
Längd. 44 min. Sändes första gången 2013

När Västra Götalandsregionen skulle sjösätta ”Handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn” sökte man två processledare för att genomföra programmet. Jörgen Svensson tänkte att det vore livsfarligt för kultursektorn om dessa processledare skulle rekryteras från näringslivet. Jörgen sökte därför halvtidstjänsten. Hans upplevelser under arbetet kan beskrivas som en kulturkrock. Frustration steg gradvis och när arbetet var avslutat hade det nått kokpunkten.

– I efterhand tänkte jag att det nog ändå varit bättre om det hade varit två ekonomer från näringslivet som råddat detta. Naturligtvis inte bra för kulturlivet men för kulturbyråkratin. Det här var nog det värsta jag varit med om. Intentionerna var säkert goda men när det skulle paketeras i en byråkratisk struktur blev avståndet till det fria kulturlivet milsvid. Jag hade inte tidigare förstått det men det blev uppenbart i arbetet med handlingsprogrammet. Det var detta jag ville åskådliggöra i radioverket. Det kändes viktigt för det handlade inte bara om Västra Götalandsregionen utan det är ett allmänt problem och dyker upp gång på gång mellan de som producerar konst och de som är satta att administrera densamma.

 

PICTURES AT AN ART BUREAU

A radio piece for Swedish Radio, P1
Length: 44 min. Broadcast for the first time in 2013.

When Region Västra Götaland was about to launch its “Programme for business development of the cultural sector” they needed process leaders to carry out the programme. Jörgen Svensson felt that it would be devastating if these process leaders were recruited from the business world. Therefore, Jörgen applied for the half-time position. His experience on the job can best be described as a culture clash. The frustration steadily increased and reached a boiling point when the work was finished.

– Looking back, it probably would have been better if two economists from the business sector had organized this. Naturally not a good thing for culture, but good for culture bureaucracy. This is probably my worst experience ever. The intentions were no doubt good, but when everything was packaged in a bureaucratic structure the gap to the free culture scene became miles wide. I had not realized this before, but it became obvious in the work with the programme. This was what I wanted to show in the radio piece. It felt important not only because it concerned Region Västra Götaland, but because it is a universal problem, which crops up time and time again between the producers of art and those who are appointed to administer it.