Artboard 1
Jörgen Svensson, Intagningen – Göteborgs konstmuseum

INTAGNINGEN – Ett debattinlägg i teaterkläder

Ett radioverk för Sveriges radio, P1
Längd: 35 min.

När nya elever ska antas till de prestigefyllda utbildningarna på de konstnärliga akademierna sätts diskussionen om vad bra konst är på sin spets.

Radioverket INTAGNINGEN utspelar sig på en svensk konsthögskola i samband med antagningen av nya elever. Man får följa professorernas arbete och diskussioner kring vilka av de sökanden som ska antas. Genom att sätta samman juryn med en äldre professor, en yngre professor, en kvinnlig professor, en studentrepresentant samt en kvinnlig rektor, skildrar Jörgen Svensson den tidens olika förhållningssätt att bedöma konst. Möjligen är dessa förhållningssätt relevanta även idag. Det blir en skildring av manligt kontra kvinnligt perspektiv men även förhållandet mellan äldre och yngre generationer.

Jörgen Svensson har varit professor på Konsthögskolan Valand (numera Akademi Valand) samt på Konstakademien i Trondheim. Han har även varit gästprofessor på San Francisco Art Institute och California College of the Arts. Radioverket kom till under ett antal mornar på café Puccini i San Francisco dit Jörgen Svensson åkte direkt efter en antagning på Konsthögskolan Valand.

– Under alla år på olika konstnärliga utbildningar har jag inte funderat så mycket på antagningsprocessen. Det har varit en del av jobbet. Men just det året och på planet till USA kunde jag inte sluta fundera på hela processen och hur mycket av diskussionen om konstnärlig kvalitet kokas ner till just de dagarna då nya elever ska antas. Kände att jag var tvungen att hantera tankarna på något sätt. Det blev detta radioverk. Att döpa det till Intagningen istället för antagningen som kanske hade varit mer korrekt, ville jag också signalera att skolorna i någon mån är en sluten värld och att det händer en massa saker, på både ont och gott, när man kommer in där.

 

THE INCORPORATION – A contribution to the debate, in theatre costume

A radio piece for Swedish Radio, P1
Length: 35 min.

When new students are admitted to the prestigious art academies, the question “What is good art?” is brought to a head.

The radio piece THE INCORPORATION takes place at a Swedish art academy during the process of selecting new students. We follow the work of the professors and their discussions about which of the students should be admitted. By means of a jury with an older professor, a younger professor, a female professor, a student representative and a female principal, Jörgen Svensson depicts the different attitudes towards judging art that were prevalent at the time, attitudes which are perhaps still relevant today. The piece portrays the male versus the female perspective, as well as the relationship between older and younger generations.

Jörgen Svensson has been a professor at the Valand Academy as well as Konstakademien in Trondheim. He has also been a guest professor at the San Francisco Art Institute and the California College of the Arts. The radio piece was created over a series of morning sessions at Café Puccini in San Francisco, the city to which Jörgen Svensson travelled immediately after taking part in the admission process at Valand Academy.

– Over all my years at various art schools I had not given much thought to the admission process. It was simply part of the job. But that year, on the plane to the USA, I could not stop thinking about the whole process, and how much of the debate about artistic quality boils down to those few days when new students are selected. I felt that I had to process my thoughts somehow. The result was this radio piece. Giving it the title The Incorporation instead of “the admission”, which perhaps might have been more correct, was a way of signalling that art schools are a kind of sealed world and that a lot of things happen, for better or for worse, when you are admitted there.