Artboard 1
I biorummet visas tre videoverk: – Göteborgs konstmuseum

I biorummet visas tre videoverk/Three video works are on display in this room

JEANNETTE EHLERS
Whip it Good (KAS)
Piskan slår hårt mot den vita duken och kolen den är doppad i lämnar tydliga märken. Platsen där scenen utspelar sig är Vestindisk Pakhus i Köpenhamn. Byggnaden har ett förflutet som lager för rom, socker och kaffe som förr importerades från Västindien. Relationen mellan piskandet och platsens historia skapar en koppling till slaveriet. Ljudet då piskan landar på duken blir ett uttryck för kolonialismens brutala metoder. Idag är byggnaden ett museum som bl.a. visar gipsavgjutningar av skulpturer. Bland de vita konstverken, blir Ehlers egen kropp en viktig påminnelse om att den västerländska konsthistorien också är byggd på ett ideal där den vita kulturen anses vara överlägsen.

JEANNETTE EHLERS
Danmark, f. 1973
Whip it Good (KAS)
2014
05:48 min
GKM 2020-19

 

Whip it Good (KAS)
A whip, dipped in charcoal, strikes hard against a white canvas, leaving clearly visible marks. The scene takes place in Vestindisk Pakhus in Copenhagen, once a warehouse for rum, sugar and coffee imported from the West Indies. The relationship between the whipping and the history of the place connects the work to slavery. The sound of the whip striking the canvas becomes an expression of the brutal methods of colonialism. Today, the building is a museum that contains, among other things, plaster castings of sculptures. Among the white works of art, Ehlers’ own body is a reminder of the fact that Western art history is also based on an ideal in which white culture is considered superior.

JEANNETTE EHLERS
Denmark. b. 1973
Whip it Good (KAS)
2014
05:48 min
GKM 2020-19

 

CONNY KARLSSON LUNDGREN
Aleksa & de andra
En till synes tom lägenhet och i ett av rummen en tom stol. När det i nästa klipp sitter en person på stolen, förkroppsligar hon ett antal olika roller: modell, konstnär, skådespelare. Manuset till verket utgår ifrån brev och dagböcker skrivna av kvinnliga konstnärer som var verksamma under 1800-talet. Utsagor från olika tider vävs samman och genom dem uppenbaras en struktur som tydligt är ämnad att främja vita män. Rösten som talar blir både till en personlig röst och många röster som talar tillsammans. Verket problematiserar normer kring genus och identitet, samtidigt som det för en dialog med konsthistorien.

CONNY KARLSSON LUNDGREN
f. 1974
Aleksa & De Andra
2013
12:00 min
Gåva av Föreningen Konstmuseets vänner i Göteborg 2013
GKM 2013-172

 

Aleksa & the Others
A seemingly empty apartment, and in one of the rooms an empty chair. When the chair is occupied by a person in the next clip, she embodies many different roles: model, artist, actor. The work’s script is based on letters and diaries written by female artists active in the 19th century. Statements from different epochs are intertwined, revealing a structure that clearly benefits white men. The voice we hear becomes both a personal voice and many voices speaking in chorus. The work problematizes norms concerning gender and identity, as well as entering a dialogue with art history.

CONNY KARLSSON LUNDGREN
b. 1974
Aleksa & the Others
2013
12:00 min
Gift of the Association of Friends of the Gothenburg Museum of Art, 2013
GKM 2013-172

 

MAGNUS WALLIN
Elements
Plötsligt och direkt hamnar betraktaren mitt i en skelettdans bland molnen. Döden är ett tema som under lång tid har funnits både inom konsten och populärkulturen. Den både skrämmer och fascinerar oss på samma gång, i allt från 1400-talets grafiska blad till dagens filmer och tv-serier. Skeletten i verket påminner även om anatomiska modeller, sedan länge ett verktyg för både konst- och medicinstudenter. Med kroppsdelar som flyger runt och byts ut dras paralleller till samtidens utseendefixering och människans jakt på perfektion. Samtidigt kan Elements också ses som en revolt mot kontroll, där verket visar ett tillstånd av extas och utan regler.

MAGNUS WALLIN
f. 1965
Elements
2011
05:00 min
GKM 2011-91

 

Elements
Suddenly and directly, the viewer is in the middle of a skeletal dance among the clouds. Death is a theme that has been present in art and popular culture for a long time. It both fascinates and frightens us at once, appearing in everything from 15th century prints to the movies and television series of our own era. The skeletons that appear in the work are also reminiscent of anatomical models, established aids for students of both art and medicine. With body parts that swirl around and are exchanged, a parallel is drawn with the modern obsession with appearance and humanity’s striving for perfection. At the same time, Elements can be seen as a revolt against control, showing us a state of ecstasy in which there are no rules.

MAGNUS WALLIN
b. 1965
Elements
2011
05:00 min
GKM 2011-91