Artboard 1
En målad historia – Göteborgs konstmuseum

En målad historia
Svenskt historiemåleri under 1800-talet
22 februari–28 september 2014

Med utställningen En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet, gav Göteborgs konstmuseum nya ingångar till en välkänd bildgenre, där några av de mest kända verken inom svenskt historiemåleri ingick tillsammans med exempel från senare tiders film och nyhetsfotografi. Utställningen ville väcka frågor kring bilders roll i konstruktionen av svenskhet och den svenska nationens historia. Ämnen som är angelägna att diskutera idag, inte minst ur ett genus- och mångfaldsperspektiv.

Historiemåleriets bilder har starkt påverkat vår bild av den svenska historien, inte minst genom grundskolans läroböcker där reproduktioner av välkända målningar använts som illustrationer i över 150 år. Genom sina skildringar av den svenska historien bidrog historiemåleriet till att legitimera nationalstaten och till att skapa en nationell identitet. Än idag fortsätter bilderna att direkt eller indirekt påverka våra föreställningar om svenskhet, könsroller och ideal.

I historiemåleriets bilder har utvalda händelser tagit form av en känsloladdad teater, komprimerad i en bild där dramat gestaltats med hjältekungar, lojala undersåtar och soldater i innehållsrika scener med tidstypisk rekvisita. Under modernismen blev detta berättande måleri omodernt men i andra medier som film, tecknade serier, nyhetsfotografi, tv- och datorspel har dess visuella retorik förts vidare och utvecklats. Detta lyftes fram och diskuterades i såväl utställningen som den forskningsbaserade katalogen, där forskare från olika discipliner belyste ämnet ur olika infallsvinklar.

En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet var en utställning och ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som tillkommit genom ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum i Stockholm. Utställningen åtföljdes av ett omfattande pedagogiskt program, riktat till ungdomar i åldern 13–19 år, med stöd av Statens kulturråd. Till utställningen producerades en katalog. Läs mer om den här.

Bildtext: Johan Fredrik Höckert, Drottning Kristina och Monaldeschi (beskuren), 1853, Göteborgs konstmuseum.
Se verket i sin helhet här