Artboard 1
Bevarande av samlingen – Göteborgs konstmuseum

Ett av Göteborgs konstmuseums huvuduppdrag är att bevara och tillgängliggöra konsten i samlingen för nutida och kommande generationer. Därför finns konservatorer på museet vars uppgift är att se till att konsten tas om hand på bästa sätt.

Göteborgs konstmuseums konservatorer ingår i Nordiska konservatorsförbundet i Sverige (NKF-S), Internationella förbundet för bok- och papperskonservatorer (IADA) och följer ICOM:s yrkesetiska regler. Vi har ett gott samarbete med universitet och högskolor, där våra konservatorer undervisar i olika kurser utifrån sina unika kompetenser.

 

Det långsiktiga bevarandet

Förebyggande konservering är basen i bevarandearbetet. Konsten utsätts av upprepad exponering för en mängd olika skadliga faktorer såsom starkt ljus, extrema temperaturer och felaktig luftfuktighet, dålig hantering eller skadedjur. Lokalernas anpassning till lämpligt klimat, reglerat ljus och ren luft är därför avgörande för konstverkens skick och om de är möjliga att ens visa i framtiden.

Konservator mäter ljusnivå framför en större målning av en kvinna i ljus klänning
Konservator kontrollerar ljusnivåer vid installation av ett konstverk. En halvering av ljusnivån innebär en fördubblad livslängd för färger i måleriet som är känsliga för blekning.

 

Tekniska analyser

För att förstå vilka nedbrytningsprocesser som pågår hos ett konstverk, undersöks verken på mikroskopnivå eller i olika typer av ljus. Genom sådana analyser, och genom kemiska tester, kan skadors olika karaktär avgöras. Vi kan också få fram information om hur konstnären arbetat tekniskt och med vilka material. Det här är information som bidrar till konsthistorieskrivningen och alla uppgifter som fastställs om konsten dokumenteras i en museidatabas.

Carl Larssons akvarell Snickare Hellbergs ungar med UV bild 1200x800
Bilden till vänster visar originalet av Carl Larssons akvarell Snickare Hellbergs ungar, till höger en version belyst med UV-ljus. Olika material fluorescerar med olika intensitet och kulör i UV-ljus. Belysningen här avslöjar att Carl Larsson har använt pigmentet zinkvitt för att förhöja ljusa partier i målningen. Den informationen är värdefull bland annat för att tidsbestämma konstverkens tillkomst och avgöra dess autenticitet.

 

Konstverk bryts ner och kan skadas – men de går också att åtgärda

I museets två ateljéer för konservering förbereds konstverken för utställningar och utlån till andra museer. Detta kan innebära behandling av skador, rengöring eller monteringar med beständiga material. Målet är att så långt som det är möjligt bevara föremålets autenticitet, alltså dess ursprungliga utformning. Alla insatser vilar på vetenskaplig grund och kräver stor kunskap om de material som konstverken är uppbyggda av. Våra konservatorer använder internationellt erkända metoder och material för att åtgärderna ska vara långsiktigt stabila.

Konservator i atelje 1200x750