Artboard 1
Representation och regionalitet – Göteborgs konstmuseum

Hur ser könsfördelningen ut i samlingarna på svenska konstmuseer? Påverkas den av lokala och regionala förutsättningar och uppdrag? Hur påverkas den av vilken självbild museerna har? Utifrån ett omfattande statistiskt material undersöktes i denna rapport 1900-talskonsten på Göteborgs konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm.

Det är fyra betydelsefulla museer med olikartade inriktningar och regionala identiteter som deltog i arbetet. En central fråga för undersökningen var om skillnaderna mellan museerna påverkat representationen av kvinnliga konstnärer. Är det samma konstnärer som lyfts fram vid samtliga museer? Rapporten för vidare diskussionerna kring genusstrukturer på de undersökta museerna, på andra svenska konstmuseer och i samhället i stort.

Redaktörer är Anna Tellgren, intendent vid Moderna Museet, och Jeff Werner, professor vid Stockholms universitet och tidigare forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum. Projektet, som finansieras av Statens Kulturråd, är ett samarbetsprojekt mellan de fyra museerna, initierat av Göteborgs konstmuseums forskningsavdelning. Boken ingår i Kulturrådets rapportserie Kulturpolitisk forskning.

Rapporten Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar. Kulturpolitisk forskning #3 (2011) kan laddas ner från Kulturrådets webbplats