Artboard 1
Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 – Göteborgs konstmuseum

Fotografin är kanske vår tids viktigaste bildmedium. Men hur har det fotografiska fältet i Sverige växt fram och utvecklats? I utställningen och katalogen Mellan verkligheter undersöks det fotografiska landskapet i Sverige under tre decennier från 1970–2000. Det är en för fotografin händelserik och i denna omfattning hittills outforskad period, där en av de tydligaste tendenserna är utvecklingen från politiskt präglad dokumentärfotografi till fotografiets idag framträdande roll i samtidskonst och masskultur. Utställningen fyller en betydande lucka i förståelsen av fotografins närhistoria och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs universitet, Göteborgs konstmuseum och Hasselbladstiftelsen.

Projektet kartlägger och analyserar de olika fotografiska praktiker och uttryck som varit tongivande. 1970-talets fotografi präglades i stor utsträckning av dokumentära ideal. Under 1980-talet gjorde sig ett mer subjektivt och konstnärligt förhållningssätt gällande och under 1990-talet fick fotografin en framträdande roll i den postmoderna samtidskonsten. Syftet med Mellan verkligheter är också att tränga bakom decennieindelningen och visa hur de olika tendenserna både påverkar varandra och sträcker sig över längre tidsperioder. För att skapa en komplex skildring av historien riktas blicken mot såväl brotten som kontinuiteten inom det fotografiska fältet, och gränsen mellan verkligheterna belyses.

Projektet initierades av Niclas Östlind, doktorand vid Akademin Valand, som en del av hans avhandling Performing History. Utställningen visades vid Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center 2014. Boken har finansierats av Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Familjen Wikanders Stiftelse för Främjande av Konstnärlig och Kulturell Verksamhet i Göteborg.

Läs mer om och beställ publikationen Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 här